Website Preloader

Polski Ład 2.0 wprowadza od dnia 01.07.2022r.:

 • Obniżenie stawki podatku z 17 do 12 proc.
 • Zmiana kwoty zmniejszającej podatek (kwota wolna pozostaje bez zmian)
 • Brak możliwości rozliczania składek zdrowotnych
 • Likwidacja ulgi dla klasy średniej
 • Możliwość rozliczenia jako samotny rodzic

Obniżenie stawki podatku z 17 do 12 proc.

Zmiana stawki podatku następuje z dniem 1 lipca 2022 roku, jednakże zwrócić należy uwagę na to, że:

 • Przedsiębiorcy już w rozliczeniu dochodu za czerwiec 2022 lub II kwartał 2022 mogą stosować stawkę 12 proc.
 • Wynagrodzenia wypłacane po 1 lipca będą mieć stosowaną stawkę 12 proc., nawet jeśli są to wynagrodzenia za czerwiec.

Za cały rok 2022 zastosowanie znajdzie już stawka 12 proc., mimo, że przepisy wchodzą w życie od 1 lipca 2022 roku.

Zmiana kwoty zmniejszającej podatek (kwota wolna pozostaje bez zmian)

W związku ze zmianą stawki podatku z 17 do 12 proc. konieczne było, przy zachowaniu kwoty wolnej od podatku w wys. 30 tys. zł wprowadzenie zmiany wysokości kwoty zmniejszającej podatek. Kwota zmniejszająca podatek wynosić będzie od 1 lipca 2022 roku 3,6 tys. zł rocznie. W przypadku osób, które pracują na etacie lub na zleceniach, kwota zmniejszająca podatek wyniesie miesięcznie 300 zł, zamiast dotychczasowych 425 zł.

Brak możliwości rozliczania składek zdrowotnych

Ustawodawca w ramach pakietu Polski ład 2.0 zdecydował się na umożliwienie części przedsiębiorcom rozliczenie składki zdrowotnej. W przypadku osób, które mają swoje działalności gospodarcze lub osiągają przychody np. ze stosunku pracy opodatkowane na skali podatkowej, nie zostało przewidziane takie rozwiązanie. Osoby te zatem nadal (tak jak w okresie od 01.01-30.06) nie będą mogły rozliczyć składek zdrowotnych ani w kosztach uzyskania przychodu, ani odliczyć od podatku czy dochodu.

Likwidacja ulgi dla klasy średniej

Ustawodawca w ramach pakietu Polski Ład 1.0 wprowadził rozwiązanie tzw. ulgi dla klasy średniej, która w zamyśle miało doprowadzić do tego, aby tzw. klasa średnia nie straciła na Polskim Ładzie. Jednocześnie okazała się rozwiązaniem skomplikowanym, którego zastosowania nawet Ministerstwo Finansów nie mogło w sposób jednoznaczny i prosty wyjaśnić. Zdecydowano się zatem na obniżenie od 1 lipca 2022 roku stawki podatku z 17 do 12 proc. oraz likwidację ulgi dla klasy średniej. Już za cały rok 2022 podatnicy nie będą mieli stosowanej ulgi dla klasy średniej. Jeśli ulga stosowana była w okresie od stycznia do czerwca 2022, to po zmianach podatnicy podczas sporządzania zeznania rocznego będą rozliczali się bez ulgi, a ewentualne różnice dopłacą lub otrzymają zwrot.

Możliwość rozliczenia jako samotny rodzic

Ustawodawca w ramach pakietu Polski Ład 1.0 wprowadził rozwiązanie zmieniające możliwość rozliczenia samotnego rodzica z dzieckiem. Wprowadzono stałe odliczenie kwoty 1500 zł od podatku. W efekcie tych zmian, część rodziców na nowym rozwiązaniu straciła. W ramach pakietu Polski Ład 2.0 ustawodawca zdecydował się na powrót w pewnej części do starego rozwiązania.

Tym samym w przypadku dochodów jednego rodzica lub opiekuna prawnego, będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem, osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci:

 • małoletnie,
 • pełnoletnie, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innym państwie

– podatek jest określony w podwójnej wysokości od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci.

Pamiętać należy jednak, iż mechanizm tego rozliczenia nie jest możliwy w odniesieniu do osoby, która wychowuje wspólnie z drugim rodzicem albo opiekunem prawnym co najmniej jedno dziecko.

Jak wynika z przepisów przejściowych, nowe regulacje od 1 lipca 2022 roku, dotyczące wspólnego rozliczenia się osób samotnych z dziećmi mają zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2022 r.

Preferencyjne opodatkowanie nie ma zastosowania w przypadku gdy osoba samotnie wychowująca dziecko lub jej dziecko stosuje przepisy:

 • art. 30c (podatek liniowy) lub ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, z wyjątkiem art. 6 ust. 1a ustawy o PIT (najem prywatny)

– w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń;

 • podlega opodatkowaniu na zasadach wynikających z ustawy o podatku tonażowym lub ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

W nowym rozwiązaniu wskazano także, iż w przypadku rozliczenia z dzieckiem pełnoletnim do ukończenia 25. roku życia, uczącego się w szkołach, o których mowa w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innym państwie, konieczne jest, aby dziecko nie osiągało:

 • dochodów, z wyjątkiem renty rodzinnej, podlegające opodatkowaniu na zasadach skali podatkowej lub zryczałtowanym podatkiem od dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych,
 • przychodów objętych ulgą na powrót lub do 26 roku życia

– w łącznej wysokości przekraczającej dwunastokrotność kwoty renty socjalnej określonej w przepisach ustawy o rencie socjalnej, w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego. Od marca 2022 r. kwota renty socjalnej wynosi 1338,44 zł, tym samym jej dwunastokrotność wynosi 16 061,28 zł.

 

Podstawa prawna:

Website Preloader