Website Preloader
Dziś chciałabym niektórym z Państwa może przypomnieć, a niektórych może dopiero zaznajomić z tematem nowych uprawnień dla naczelników urzędów skarbowych.  Otóż od 1 stycznia 2022 r. naczelnikowi urzędu skarbowego dodano nowe zadanie, a mianowicie dokonywanie nabycia sprawdzającego. Polega ono na nabyciu towarów lub usług w celu sprawdzenia wywiązywania się przez sprawdzanego z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, w zakresie ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej i wydawania nabywcy paragonu fiskalnego.

Kto może być sprawdzany:

  • podatnik dokonujący sprzedaży towarów lub usług, u którego jest dokonywane nabycie sprawdzające,
  • osoba dokonująca w imieniu i na rzecz podatnika, o którym mowa wyżej, sprzedaży towarów lub usług.

Kto może sprawdzać:

  • osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej KAS wykonująca czynności służbowe w jednostce organizacyjnej, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 4 albo 5,
  • funkcjonariusz pełniący służbę w jednostce organizacyjnej, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 5

Prawa i obowiązki podczas kontroli

  1. W toku czynności urzędnik ma prawo do legitymowania kontrolowanego pracownika lub ustalenia jego tożsamości w inny sposób (np. poprzez przywołanie funkcjonariusza policji). Niezwłocznie po nabyciu towaru lub usługi sprawdzający ma obowiązek okazać legitymację służbową, poinformować kontrolowanego o dokonaniu nabycia sprawdzającego oraz pouczyć o przysługujących mu prawach i obowiązkach.
  2. Po dokonaniu nabycia sprawdzającego urzędnik zwróci niezwłocznie nabyty towar oraz paragon fiskalny, jeżeli ten został wydany, chyba że z uwagi na rodzaj lub szczególne właściwości towaru nie jest możliwa jego ponowna sprzedaż. W ostatnim przypadku towar może zostać pozostawiony w miejscu jego nabycia jedynie za zgodą sprawdzanego podatnika. Ponadto urzędnik odstąpi od zwrotu towaru stanowiącego dowód popełnienia przestępstwa, przestępstwa skarbowego, wykroczenia lub wykroczenia skarbowego. Zwrotowi nie podlega również usługa wykonana w toku nabycia sprawdzającego. W sytuacji, w której nie następuje zwrot towaru, urzędnik nie dokonuje również zwrotu paragonu fiskalnego.
  3. W toku kontroli sprawdzany ma obowiązek przyjąć zwracany towar, wydany paragon fiskalny oraz zwrócić zapłatę. Za niewykonanie powyższych obowiązków poniesie odpowiedzialność karną.
  4. W razie niestwierdzenia naruszeń nabycie sprawdzające zakończy się sporządzeniem notatki służbowej. W notatce kontrolujący wskaże datę i miejsce dokonania nabycia sprawdzającego, dane sprawdzanego, wartość sprzedaży brutto wraz ze wskazaniem kwoty należnego podatku VAT, numer paragonu fiskalnego, numer kasy rejestrującej oraz dane sprawdzającego. Notatka sporządzona będzie w dwóch egzemplarzach, po jednym dla sprawdzanego oraz sprawdzającego.
  5. W razie naruszenia przepisów oraz odmowy wykonania obowiązków przez sprawdzanego (przyjęcie zwrotu towaru lub paragonu, zwrot otrzymanej zapłaty), czynność zakończy się mandatem oraz sporządzeniem protokołu. Protokół będzie zawierał znacznie szerszy katalog danych, które wymienione zostały w art. 94t ust. 2 ustawy o KAS.

Kto może spodziewać się wizyty urzędnika w praktyce

Zgodnie z uzasadnieniem Polskiego Ładu, jak i głosami podnoszonymi w toku prac legislacyjnych, wskazuje się, że jest to nabycie sprawdzające skierowane będzie w szczególności na drobnych przedsiębiorców. Ponadto przewiduje się, że fiskus będzie miał na celowniku przedsiębiorców świadczących drobne usługi, jak np. zakłady kosmetyczne,fryzjerskie czy medyczne. Szczególnie negatywne oceny związane są właśnie z tym sektorem, bowiem urzędnik, który w toku nabycia sprawdzającego skorzysta z usługi fryzjerskiej, nie poniesie z tego tytułu kosztów – koszty te będą pokrywane z budżetu państwa. Ponadto urzędnicy nie będą ograniczani właściwością urzędu skarbowego, w ramach którego pełnią funkcję. Zgodnie z art. 94v ustawy o KAS urzędnik może dokonywać nabycia sprawdzającego na całym terytorium RP.

 

 Podstawa prawna:

Website Preloader